Искам да завърша училище

Вижте повече

Искам да си намеря работа

Вижте повече

Искам да стана парамедик

Вижте повече

Информационната кампания започна!

Последно удължаване на срока за записване

  28 октомври 2016, 14:59  

Последна възможност да се включите в проекта за безплатно обучение на парамедици с възможност за осигурена работа.

Последни новини

Публикували сме условията за участие в проекта – разберете повече в раздел „Как да участвам“
Следете нашата фейсбук страница за последни новини. Вижте всички новини.


младежи в България не учат и не работят

евро ще се инвестират в спешната помощ до 2020г.

парамедици ще са необходими до 2020г.

процента ръст на заплатите в спешната помощ

Ако не сте от Варна? Пак имате шанс!

Ако не сте от Варна? Пак имате шанс! Подобни проекти се изпълняват и от Центровете за спешна медицинска помощ в областите Пловдив, Смолян, Бургас, Разград, Търговище, Сливен, Ямбол и Кърджали. Разгледайте и техните интернет страници, за да се запознаете с условията и сроковете:

Проектът „Нови възможности за младите хора” се изпълнява от Център за спешна медицинска помощ – Варна в партньорство с неправителствената организация "Международен алианц за развитие". Изпълнението му стартира на 21.04.2016 г., след сключването на договор № BG05M9OP001-1.002-0083-C01 между Министерството на труда и социалната политика и ЦСМП – Варна. Проектът се изпълнява по процедура „Активни” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Общата стойност на проекта е 223 623,60 лева като финансирането е предоставено изцяло от Инициативата за младежка заетост на Европейския съюз.

Процедурата е съсредоточена върху идентифицирането и мотивирането на икономически неактивни младежи за активно поведение на пазара на труда с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

В проект „Нови възможности за младите хора“ ще имат възможност да се включат най-малко 70 неактивни младежи между 15 и 29г., живеещи на територията на област Варна.

За 30 от младежите ще бъде осигурено безплатно професионално обучение за професията „Парамедик“ като те ще имат възможност да получат и стипендии за времето на обучението. Всички успешно завършили обучението ще бъдат назначени на длъжност „Парамедик“ в ЦСМП-Варна. В резултат от информационната кампания, планирана в рамките на проекта, най-малко 26 младежи трябва да бъдат насърчени да се върнат в образователната система, а всички останали младежи да бъдат насочени към регистрация в Бюрата по труда за информация за други възможности за включване в пазара на труда.

Дейностите по проекта включват:


  • Провеждане на информационна кампания за мотивиране на заинтересованите лица да вземат участие в проекта
  • Предоставяне на индивидуални консултации на младежите участващи в проекта за продължаване на образованието и включване по системата по заетостта
  • Предоставяне на обучения за професия „Парамедик” трета степен и осигуряване на заетост по специалността.
  • Управление на проекта и осигуряване на информиране и публичност